zcgw.net
当前位置:首页 >> VC++ CString::REplACE()替换字符 问题 >>

VC++ CString::REplACE()替换字符 问题

不知道你要问什么,“字符分开导入数组”是什么意思?字符串本身就是一个char型的数组啊,原理是一样的额。

不是可以用Replace么 CString a = "asdfghjkllkjhgfdsa"; CString b = "abcde"; a.Replace("asd",b); 这样就把a中的前三个字母位置替换成了abcde,此刻a为abcdefghjkllkjhgfdsa

CString::Replace int Replace( TCHAR chOld, TCHAR chNew ); int Replace( LPCTSTR lpszOld, LPCTSTR lpszNew ); 返回值:返回被替换的字符数。如果这个字符串没有改变则返回零。 参数: chOld 要被chNew替换的字符。 chNew 要用来替换chOld的...

//第一种方法(stl)#include using std::string;void rep1() {string s = "abcde";string f = "bcd";string r = "123";string::size_type i = s.find(f);if(i != string::npos){s.replace(i,f.length(),r);printf(s.c_str());}} //第二种方法(MFC...

注意转义字符 在引号中,想表达一个反斜杠,应该写两个"\\" 如:在引号中写一个路径应该这样写:"G:\\KuGou\\问.mp3" 你这样试试:pathname.Replace('\\','/');

string.replace(str,"@@\","\\")就可以了 字符替换表 = { ["\"] = "\\"; ["'"] = ""; ["N"] = "n"; } str = string.replace( "替换'这里的\N",".|:", 字符替换表 ) io.open(); io.print( str )

CString::Replace int Replace( TCHAR chOld, TCHAR chNew ); int Replace( LPCTSTR lpszOld, LPCTSTR lpszNew ); 返回值 返回被替换的字符数。如果这个字符串没有改变则返回零。 参数 chOld 要被chNew 替换的字符 chNew 要用来替换chOld 的字符...

#include #include using namespace std; string replace(string str) { const char *str1=str.data(); string temp; int nr=str.size(); int i=0; while(nr) { if(str[i]!=' ') { temp+=str[i]; } else { temp+="%20"; } nr--; i++; } return t...

CString str = "123;268;367"; str.replace(";", ""); str.replace(";", ""); double y[9]; for (int i=0; i

filenames.front() 返回的是一个 CString 的引用,不能强制转换为 int. for(int nIndex = 0; filenames.size() > 0; nIndex++) { CString& temp = filenames.front(); filenames.pop(); temp.Replace(_T(".bmp"), _T(".jpeg")); BMP2JPG(nIndex,...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.zcgw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com